Terug  
Medische criteria  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
  Medische antecedenten in de anamnese die leiden tot definitieve ongeschiktheid voor toetreding tot het varend personeel 

  De kandidaten met één van de hierna vermelde aandoeningen in hun medische antecedenten worden onmiddellijk definitief ongeschikt verklaard voor een betrekking bij het varend personeel voor zover het bestaan van die antecedenten duidelijk blijkt uit de anamnese, het geneeskundig onderzoek en de bijzondere onderzoeken die worden uitgevoerd in de voorwaarden bepaald in  dit hoofdstuk. 

  a. Neuropsychische aandoeningen. 

  Geestesstoringen, geestesafwijkingen, zedelijke afwijkingen, ernstige psycho-somatische aandoeningen, endogene depressies alsook psychopatische stoornissen van de persoonlijkheid die met de luchtdienst onverenigbaar zijn. 

  b. Neurologische aandoeningen. 

  Organische ziekten van het centraal of perifeer zenuwstelsel, hierbij inbegrepen de blijvende zenuwpijnen en inzonderheid de gelaatszenuw-pijnen. 

  Een uitzondering moet worden gemaakt voor: 

  (1) hersenvliesontstekingen die niet het gevolg zijn van syfilis, trypanoso-miase of malaria, op voorwaarde dat er op zijn minst een jaar is verlopen na het verdwijnen van de symptomen en dat er een maand na de klinische genezing geen restverschijnselen meer zijn; 
  (2) epidemische encefalitis op voorwaarde dat de ziekte zich ten minste tien jaar vóór het onderzoek heeft voorgedaan en dat er zes maanden na de klinische genezing geen restverschijnselen meer zijn; 
  (3) lichte atrofie van een spier of een spiergroep, op voorwaarde dat zij niet progressief is, dat zij de normale functie zo goed als niet hindert en dat zij ten minste vijf jaar vóór het onderzoek ontstaan is; 
  (4) polyneuritis die geen spoor van chroniciteit heeft nagelaten en ten minste vijf jaar vóór het onderzoek is opgetreden; in geval van sequelen dient de bepaling onder (3) hierboven te worden toegepast; 
  (5) enkelvoudige neuritis, indien de oorzaak van die aard is dat zij geen heropflakkering kan verwekken en het medisch onderzoek slechts onbelangrijke sequelen aan het licht brengt die geen invloed kunnen hebben op de uitvoering van de luchtprestaties en op de vliegveiligheid; 
  (6) poliomyelitis die ten minste een jaar vóór het onderzoek is opgetreden en geen sequelen heeft nagelaten; in geval van sequelen dient de bepaling onder (3) hierboven te worden toegepast. 

  c. Traumata van schedel en hersenen met of zonder schedelbarst of -breuk tengevolge van een ongeval of een operatie. 

  Nochtans zullen de kandidaten waarvan in de antecedenten slechts een korte periode van bewustzijnsverlies of amnesie tengevolge van een eenvoudige hersenschudding zonder schedelbarst of -breuk voorkomt, toegelaten worden indien er op zijn minst een jaar is verstreken na het trauma en indien de volledige neurologische en laboratoriumonderzoeken negatief zijn op het ogenblik van het onderzoek. 

  d. Herhaalde syncopes, letsels van het endocard of het myocard, herhaalde crises van paroxysmale tachycardie, atriale fibrillatie of flutter, ziekten van Raynaud en van Buerger, vaatkrampen of andere duidelijke vaat-verschijnselen. 

  e. Longtuberculose, chronische bronchitis, emfyseem, vochtige pleuritis, slepende droge pleuritis, astma en ernstige aanvallen van hooikoorts. 

  f. Hyper- en hypothyroïdie. 

  g. Ernstige chronische aandoeningen van het spijsverteringskanaal en zijn aanhangsels, daaronder begrepen de chronische cholecystitis, chronische appendicitis of chronische peritonitis, maag- of duodenumulcus, indien de klinische en radiologische genezing nog geen twee jaar bestaat. 

  h. Ernstige of chronische aandoeningen van het urogenitaal stelsel. 
   i. Heelkundige ingrepen. 

  (1) Operatieve ingrepen op de borstkas, de beenderen en gewrichten wegens tuberculeuze aandoeningen. 
  (2) Operatieve ingrepen op het abdomen met gedeeltelijke of volledige uitsnijding of derivatie van een orgaan, uitgezonderd de eenvoudige appendectomie. 
  (3) Petromastoïdaal evidement. 
  (4) Iedere tracheotomie wegens gezwel, tuberculose, syfilis of oedeem van Quincke geeft aanleiding tot afwijzing. De personen die een tracheotomie om enige andere reden ondergingen, mogen aanvaard worden op voorwaarde dat het litteken meer dan een jaar.oud is en dat er tengevolge van de ingreep geen functionele stoornis is overgebleven. 

  j. Ernstige acute of chronische aandoeningen van de ogen. 

  k. Chronische aandoeningen van de neus, het strottenhoofd en de oren, inbegrepen de abnormale labyrintprikkelbaarheid die een bijzondere gevoeligheid veroorzaakt, inzonderheid voor zee- en luchtziekte. 

  l. Syfilis, behalve indien het bloed en het cerebrospinaal vocht een normale reactie vertonen sedert ten minste twee jaar, dit kan gestaafd worden door overtuigende documenten en er geen symptomen aanwezig zijn die duiden op een aantasting van de huid, de slijmvliezen, de ingewanden, het hart, de bloedvaten, de beenderen of de zenuwen. 

  m.  Zware tropische ziekten. 
   Inzonderheid malaria, uitgezonderd wanneer splenomegalie afwezig is, er geen parasieten in het bloed aanwezig zijn, geen malaria-aanval optrad sedert zes maanden waarin geen geneesmiddel tegen malaria werd ingenomen, het aantal rode bloedlichaampjes normaal is en het hemoglobinegehalte 12 gramprocent of meer bedraagt. 

  n. Erfelijke hemofilie-antecedenten. 

  o. De kandidaten zullen onmiddellijk definitief ongeschikt verklaard worden om te vliegen indien hun antecedenten een ziekte of een gebrek aantonen waardoor volgens de GCGL klaarblijkelijk een functioneel effect bestaat dat nadelig is voor het vliegen en voor de vliegveiligheid. 

  p. Familiale antecedenten. 
   Antecedenten met betrekking tot geestesstoornissen, geestes- of zenuwaf-wijkingen, zedelijke of psychopatische afwijkingen, tuberculose en diabetes in de familie zijn geen reden tot uitsluiting van de kandidaat indien zijn persoonlijke antecedenten en zijn huidige toestand bevredigend zijn. Zij noodzaken echter tot nauwlettende en grondige opzoekingen met betrekking tot zijn persoonlijke antecedenten en huidige gezondheidstoestand. De kandidaat geniet in voorkomend geval het voordeel van de twijfel. 

  q. De kandidaten mogen op het ogenblik van het onderzoek niet aangetast zijn door een acute ziekte of letsels vertonen die hen tijdelijk ongeschikt zouden maken voor de dienst.